JNI – Các kiểu dữ liệu cơ bản


Được đăng vào ngày 21/12/2016 | 0 bình luận

Các kiểu dữ liệu tham số ở phía native cũng tương tự với kiểu dữ liệu của ngôn ngữ đó.

Đối với các kiểu dữ liệu dạng primitive như int, float, char…v.v thì khi chuyển sang JNI cũng gần như là tương tự nhau, chỉ cần thêm kí tự 'j' vào trước tên kiểu dữ liệu, như int trong Java thì chuyển sang jint trong JNI, float thành jfloat…v.v

Bảng dưới đây mô tả các kiểu dữ liệu tương ứng giữa Java và JNI:

Java

JNI

Ghi chú

boolean jboolean 8 bit không dấu
byte jbyte 8 bit có dấu
char jchar 16 bit không dấu
short jshort 16 bit có dấu
int jint 32 bit có dấu
long jlong 64 bit có dấu
float jfloat 32 bit
double jdouble 64 bit

 

Được đăng vào ngày 21/12/2016