JNI – Lập trình Java Native Interface

Java Native Interface (JNI) là một framework cho phép một chương trình Java chạy trên JVM có thể gọi các hàm/chương trình viết bằng ngôn ngữ native (ngôn ngữ dành cho hệ thống đó như C/C++, Assembly…) hoặc được gọi từ các chương trình native đó.

Mục lục

Bạn cần có kiến thức về C++ và Java và biết sử dụng Command Prompt cơ bản để theo học series này.