JNI – Lập trình Java Native Interface

Số bài: 12

Java Native Interface (JNI) là một framework cho phép một chương trình Java chạy trên JVM có thể gọi các hàm/chương trình viết bằng ngôn ngữ native (ngôn ngữ dành cho hệ thống đó như C/C++, Assembly…) hoặc được gọi từ các chương trình native đó.
Bạn cần có kiến thức về C++ và Java và biết sử dụng Command Prompt cơ bản để theo học series này.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+