Angular – Lập trình web với Angular 2

Giới thiệu với các bạn đây là series lập trình web front-end với AngularJS, để học series này thì bạn cần biết lập trình Javascript hoặc các ngôn ngữ tương đương.

Mục lục

Angular là một framework có cấu trúc cho các ứng dụng web động. Nó cho phép bạn sử dụng HTML như là ngôn ngữ mẫu và cho phép bạn mở rộng cú pháp của HTML để diễn đạt các thành phần ứng dụng của bạn một cách rõ ràng và súc tích. (Theo Vietjack)