Python – Lập trình Python

Trong series này, bạn sẽ được học các khái niệm cơ bản và nâng cao của ngôn ngữ lập trình Python. Series này tham khảo từ ZetCode.

Mục lục

Python

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, python hoàn toàn tạo kiểu động, cấp phát bộ nhớ động. Mục đích ra đời của Python là cung cấp một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc rõ ràng, sáng sủa, thuận tiện cho người mới học lập trình.