Python Tkinter – Lập trình GUI với Tkinter

Chào mừng bạn đến với series lập trình GUI với Tkinter. Trong series này, bạn sẽ học các khái niệm cơ bản trong lập trình GUI với Python sử dụng Tkinter. Series này phù hợp với những người mới học lập trình lẫn những lập trình viên chuyên nghiệp. Series này tham khảo từ ZetCode.

Mục lục

Tkinter

Tkinter là một gói trong Python có chứa module Tk hỗ trợ cho việc lập trình GUI. Tk ban đầu được viết cho ngôn ngữ Tcl. Sau đó Tkinter được viết ra để sử dụng Tk bằng trình thông dịch Tcl trên nền Python.