Rust

Rust là một ngôn ngữ lập trình hệ thống được tài trợ bởi Mozilla Research. Rust được thiết kế là một ngôn ngữ “an toàn, đa nhiệm và thực tế”. Rust hỗ trợ mô hình lập trình chức năng và lập trình mệnh lệnh. Cú pháp của Rust gần giống như C++ nhưng được thiết kế hỗ trợ sử dụng bộ nhớ tốt hơn trong khi hiệu suất vẫn tương đương như C++.

Rust là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, kiến trúc của Rust được thiết kế thông qua quá trình viết engine trình duyệt Servo. Hiện nay Rust được phát triển phần lớn bởi các thành viên ngoài cộng đồng.

Rust giành giải nhất “ngôn ngữ lập trình được yêu thích nhất” trên Stack Overflow Developer Survey vào năm 2016 và 2017.

(Theo Wikipedia)

Tutorial