Rust – Lập trình Rust

Chào mừng các bạn đến với series lập trình với ngôn ngữ Rust. Series này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Rust.

Mục lục

Rust

Rust là ngôn ngữ lập trình hệ thống có tốc độ thực thi cực kỳ nhanh, ngăn chặn các lỗi segfaults, và đảm bảo thread safety. (rust-lang.org)