Haskell – Lệnh rẽ nhánh

Rate this post

Câu lệnh rẽ nhánh trong Haskell khá đơn giản và giống hầu hết các ngôn ngữ khác. Cú pháp là:

if <biểu_thức> then

<Các câu lệnh>

else if <biểu_thức> then

<Các câu lệnh>

...

else

<Các câu lệnh>

Ví dụ:

main :: IO ()
main = do    
  let v = 10    
  if v `rem` 2 == 0 then
    putStrLn "Even number"    
  else
    putStrLn "Odd number"   

Trong đoạn code trên, chúng ta định nghĩa biến v có giá trị là 10. Sau đó kiểm tra xem v là số lẻ (odd nunber) hay số chẵn (even number).

Ở đây chúng ta có dùng từ khóa do. Chúng ta sẽ tìm hiểu về từ khóa này sau.

Ngoài ra Haskell có 2 hàm để kiểm tra xem 1 số có phải số lẻ hay số chẵn không, đó là oddeven. Ví dụ:

main :: IO ()
main = do
  let v = 9
  if v == 0 then
    putStrLn "Zero is neither odd nor even"
  else if even v then
    putStrLn "Even number"
  else if odd v then
    putStrLn "Odd number"
  else 
    putStrLn "Unknown"
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Thông báo cho tôi qua email khi
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments