Scrapy

Scrapy là một framework mã nguồn mở được viết bằng Python, Scrapy được dùng để trích xuất dữ liệu từ các trang web dựa trên selector XPath

Mục lục