Scrapy

Scrapy là một framework mã nguồn mở được viết bằng Python, Scrapy được dùng để trích xuất dữ liệu từ các trang web dựa trên selector XPath.

Bạn cần có kiến thức về Python 3 để có thể theo dõi series này.

Mục lục