Angular – Cấu trúc của một ứng dụng Angular


Được đăng vào ngày 19/01/2017 | 0 bình luận
Angular – Cấu trúc của một ứng dụng Angular
5 (100%) 1 vote

 

Trong thư mục quickstart mà chúng ta đã cài đặt Angular, có một thư mục project mẫu tên là app, trong thư mục này có 3 file .ts như sau:

app/
|---app.component.ts
|---app.module.ts
|---app.ts

Tất cả các project nào cũng phải có 3 file này, mỗi file thực hiện một mục đích khác nhau, tùy theo ứng dụng mà chúng sẽ phát triển như thế nào.

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'my-app',
  template: `<h1>Hello {{name}}</h1>`
})
export class AppComponent { name = 'Angular'; }

File app.component.ts định nghĩa lớp AppComponent, đây là một component nhờ có phần khai báo metadata @Component, đây còn được gọi là root component, tất cả các component mà chúng ta sẽ viết đều được kế thừa từ component này.

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
  imports: [ BrowserModule ],
  declarations: [ AppComponent ],
  bootstrap: [ AppComponent ]
})
export class AppModule { }

File app.module.ts định nghĩa lớp AppModule, đây là một module nhờ có phần khai báo metadata @NgModule, đây còn gọi là Root Module vì có khai báo thuộc tính bootstrap, mục đích của root module là cho Angular biết cách ứng dụng chạy như thế nào.

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
  imports: [ BrowserModule ],
  declarations: [ AppComponent ],
  bootstrap: [ AppComponent ]
})
export class AppModule { }

File main.ts sẽ liên kết toàn bộ các file thành một ứng dụng hoàn chỉnh.Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

Thông báo cho tôi qua email khi
avatar
wpDiscuz