Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các Directive (chỉ thị) có sẵn trong Angular.

Directive (chỉ thị) là một lớp và có phần khai báo metadata là @Directive, ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu về các directive có sẵn trong Angular, còn việc định nghĩa directive sẽ được trình bày trong bài khác. Thường thì directive sẽ nằm trong một element – hay thẻ của HTML giống như một thuộc tính bình thường.

Directive có 2 loại là structuralattribute. 

Attribute directive

Đây là các chỉ thị có tác dụng lắng nghe và thay đổi cách thức hiển thị của các element, thuộc tính… trong HTML. Thông thường chúng cũng được dùng giống như một thuộc tính của một element.

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 loại chỉ thị thường dùng là:

 • NgClass: thêm/bớt các lớp CSS
 • NgStyle: thêm/bớt các style
 • NgModel: kết nối dữ liệu 2 chiều, trong bài trước chúng ta đã có tìm hiểu sơ qua

NgClass

Directive này cho phép bạn thêm hoặc bớt các lớp CSS một cách chủ động. Thông thường chúng ta sẽ gán giá trị cho chỉ thị ngClass là một đối tượng lưu dữ liệu theo dạng từ điển, tức là mỗi phần tử là một cặp <key>:<value>. Ví dụ:

export class SetClass {
  currentClasses: {};
  setCurrentClasses() {  
    this.currentClasses = {
      saveable: this.canSave,
      modified: !this.isUnchanged,
      special: this.isSpecial
    };
  }
}

Trong đoạn code trên, chúng ta có lớp SetClass, lớp này có một đối tượng currentClasses, phương thức setCurrentClasses() sẽ thiết lập đối tượng currentClasses() gồm 3 phần tử là saveable, modified và special, đây cũng sẽ được dùng làm tên lớp CSS luôn, giá trị của mỗi phần tử này dựa vào các thuộc tính khác, ở đây chúng ta dùng thuộc tính canSave, isUnchangedisSpecial.

Khi sử dụng ngClass thì chúng ta chỉ cần làm như sau:

<div [ngClass]="currentClasses">
  This div is initially saveable, unchanged, and special
</div>

Chúng ta kết nối chỉ thị ngClass tới đối tượng currentClasses là được, tất nhiên trước đó chúng ta phải gọi phương thức setCurrentClasses() để thiết lập các phần tử trong đối tượng currentClasses, và element <div> sẽ có class là saveable, unchangedspecial.

NgStyle

Chỉ thị ngStyle có chức năng thiết lập style của element bên trong element đó. Tương tự với ngClass, chúng ta cũng thường gán giá trị cho ngStyle là một đối tượng lưu trữ dạng từ điển.

export class SetStyle {
  currentStyles: {};
  setCurrentStyles() {
    this.currentStyles = {
      'font-style': this.canSave ? 'italic' : 'normal',
      'font-weight': !this.isUnchanged ? 'bold' : 'normal',
      'font-size': this.isSpecial ? '24px' : '12px'
    };
  }
}

Trong đoạn code trên chúng ta có lớp SetStyle, trong này có một đối tượng currentStyles lưu trữ các style CSS theo dạng từ điển, các key sẽ có giá trị tùy thuộc vào các thuộc tính nào đó, nói chung cũng tùy bạn quy định,

<div [ngStyle]="currentStyles">
  This div is initially italic, normal weight, and extra large (24px).
</div>

Và chúng ta cũng thiết lập chỉ thị ngStyle cho thuộc tính currentStyles này, tất nhiên là phải gọi phương thức setCurrentStyles() ở đâu đó trước.

NgModel

Chúng ta đã biết là chỉ thị ngModel dùng để kết nối dữ liệu 2 chiều, tức là vừa có thể đọc dữ liệu từ lớp và hiển thị lên template, vừa có thể chỉnh sửa dữ liệu trên template và cập nhật vào lớp đó. Ví dụ:

<input [(ngModel)]="currentCustomer.name">

Một yêu cầu cần có của chỉ thị ngModel là bạn phải import lớp FormsModule vào lớp AppModule trước thì mới có thể sử dụng:

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { FormsModule } from '@angular/forms';

@NgModule({
  imports: [
    BrowserModule,
    FormsModule 
  ],
  ...
})
export class AppModule { }
0 0 votes
Article Rating
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bài liên quan:

Subscribe
Thông báo cho tôi qua email khi
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x