Rails – Đa ngôn ngữ – Phần 1

5/5 - (3 votes)

Chúng ta sẽ dùng I18n để hiển thị website trên nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Đa ngôn ngữ là một bài toán khó, do đó chúng ta sẽ không thực hiện bằng cách dịch bình thường, mà thay vào đó là các chuỗi text cố định sẽ được hiển thị khác nhau với từng ngôn ngữ khác nhau.

Mặc định thì các ứng dụng Rails đều sử dụng I18n rồi, và ngôn ngữ duy nhất được sử dụng là tiếng Anh, các file ngôn ngữ sẽ được đặt trong thư mục config/locale với đuôi .yml, mặc định thư mục này chứa 1 file là en.yml:

# Files in the config/locales directory are used for internationalization
# and are automatically loaded by Rails. If you want to use locales other
# than English, add the necessary files in this directory.
#
# To use the locales, use `I18n.t`:
#
# I18n.t 'hello'
#
# In views, this is aliased to just `t`:
#
# <%= t('hello') %>
#
# To use a different locale, set it with `I18n.locale`:
#
# I18n.locale = :es
#
# This would use the information in config/locales/es.yml.
#
# To learn more, please read the Rails Internationalization guide
# available at http://guides.rubyonrails.org/i18n.html.

en:
 hello: "Hello world"

Chúng ta sẽ làm việc với các file này sau.

Bây giờ chúng ta sẽ thêm chức năng hỗ trợ URL đa ngôn ngữ.

Chúng ta sẽ đưa tham số ngôn ngữ vào sau đuôi URL, ví dụ http://localhost:3000/en/products.

Đầu tiên chúng ta sửa lại file routes.rb trong thư mục config như sau:

Rails.application.routes.draw do
  get 'admin/index'
  get 'sessions/new'
  get 'sessions/create'
  get 'sessions/destroy' 
  get 'store/index' 
 
  get 'admin' => 'admin#index'
 
  controller :sessions do
    get 'login' => :new
    post 'login' => :create
    delete 'logout' => :destroy
  end
 
  scope '(:locale)' do
    resources :users
    resources :orders
    resources :line_items
    resources :carts
    resources :products do
      get :who_bought, :on => :member
    end
    root :to => 'store#index', :as => 'store'
  end
end

Chúng ta gom các đoạn routing cho model – tức là các phương thức resources vào trong phương thức scope.

Phương thức scope ':locale' sẽ nối chuỗi trong biến :locale vào trước URL, tức là /products thì sẽ là en/products, ở đây chúng ta bọc :locale trong cặp dấu ngoặc tròn (), tức là có thể dùng hoặc không dùng cũng được.

Tiếp theo chúng ta cần khai báo biến :locale đó, chúng ta sửa lại lớp ApplicationController như sau:

class ApplicationController < ActionController::Base
  # Prevent CSRF attacks by raising an exception.
  # For APIs, you may want to use :null_session instead.
  before_filter :authorize
  before_filter :set_i18n_locale
 
  protect_from_forgery with: :exception
 
 private
 
  def current_cart
    Cart.find(session[:cart_id])
  rescue ActiveRecord::RecordNotFound
    cart = Cart.create
    session[:cart_id] = cart.id
    cart
  end
 
  helper_method :current_cart
 
 protected
 
  def authorize
    @user = User.find_by_id(session[:user_id]) 
    if @user == nil
      redirect_to '/login', :notice => 'You must login first'
    end
  end
 
  def set_i18n_locale 
    if params[:locale] 
      if I18n.available_locales.include?(params[:locale].to_sym)
        I18n.locale = params[:locale] 
      else
        flash.now[:notice] = params[:locale] + ' is not supported'        
      end
    end
  end
 
  def default_url_options 
    { :locale => I18n.locale }
  end
end

Phương thức set_i18n_locale sẽ được dùng trong phương thức before_filter, ở đây phương thức này sẽ kiểm tra xem trong URL gửi lên có tham số nào là :locale hay không, nếu có thì kiểm tra xem tham số đó có trong danh sách ngôn ngữ của I18n không, nếu có thì gán giá trị của tham số đó vào thuộc tính I18n.locale, không thì hiển thị lỗi.

Phương thức default_url_options là phương thức có sẵn của lớp ActionController::Base, phương thức này làm nhiệm vụ thiết lập các tham số trong lệnh HTTP được gửi lên. Chúng ta override phương thức này, ở đây chúng ta khai báo biến :locale có giá trị là giá trị của thuộc tính I18n.locale, tham số này sẽ được dùng trong phương thức helper là url_for.

Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với các phương thức này sau. Bây giờ nếu chúng ta trỏ đến URL http://localhost:3000/en/products thì sẽ không có gì khác biệt, còn nếu truyền vào một giá trị khác như http://localhost:3000/vi/products thì sẽ có dòng thông báo như ‘vi is not supported’.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Thông báo cho tôi qua email khi
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments