Rails – Helper

4.2/5 - (42 votes)

Helper ở đây là các phương thức tiện ích mà chúng ta có thể gọi trong View (ERB).

Ví dụ

Chúng ta đã sử dụng các phương thức helper nhiều rồi, chẳng hạn như phương thức image_tag dùng để tạo thẻ <img>, phương thức sanitize dùng để loại bỏ kí tự lạ trong chuỗi…v.v.

Bây giờ chúng ta sửa file index.html.erb trong thư mục app/views/store như sau:

<% if notice %>
  <p id="notice"><%= notice %></p>
<% end %>
 
<h1>Product List</h1>
 
<% @products.each do |product| %>
  <div class="entry">
    <%= image_tag(product.image_url) %>
    <h3><%= product.title %></h3> 
    <%= sanitize(product.description) %>
    <div class="price_line">
      <span class="price"><%= number_to_currency(product.price) %></span>
    </div>
  </div>
<% end %>

Phương thức number_to_currency sẽ chuyển một số sang một chuỗi và chèn thêm kí tự định dạng tiền tệ vào trước. Mặc định là U.S. Dollars (ký tự $)

capture

Chúng ta có thể tùy chỉnh để hàm này hiển thị theo loại tiền tệ tùy thuộc vào người dùng truy cập từ đâu (chẳng hạn như hiển thị ‘đ’ nếu người dùng truy cập từ Việt Nam), chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề này sau.

Bạn có thể tìm hiểu các phương thức helper thường dùng tại đây:

http://guides.rubyonrails.org/action_view_overview.html

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Thông báo cho tôi qua email khi
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments