Rails – Sử dụng jQuery

5/5 - (6 votes)

jQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, được tạo bởi John Resig vào năm 2006 với một phương châm tuyệt vời: Write less, do more – Viết ít hơn, làm nhiều hơn. jQuery làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động và tương tác Ajax. (Theo Vietjack)

Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng jQuery để đổi màu nền cho giỏ hàng khi thêm mới sản phẩm.

Đầu tiên chúng ta sửa phương thức create của lớp LineItemsController như sau:

class LineItemsController < ApplicationController
  .
  .
  .
  # POST /line_items
  # POST /line_items.json
  def create
    @cart = current_cart
    product = Product.find(params[:product_id])
    @line_item = @cart.add_product(product.id)
 
    respond_to do |format| 
      if @line_item.save
        format.html { redirect_to('/', :notice => 'Line item was successfully created') } 
        format.js  { @current_item = @line_item }
        format.json { render :show, status: :created, location: @line_item }
      else
        format.html { render :new }
        format.json { render json: @line_item.errors, status: :unprocessable_entity }
      end
    end
  end
  .
  .
  .
end

Chúng ta truyền thêm biến instance là @current_item có giá trị là biến @line_item đã khai báo ở trên.

Tiếp theo chúng ta sửa file partial _line_item.html.erb trong thư mục app/views/line_items như sau:

<% if @current_item != nil %>
  <% if @current_item.id == line_item.id %>
<tr id="current_item">
  <% else %>
<tr>
  <% end %>
<% end %>
  <td><%= line_item.quantity%>x</td>
  <td><%= line_item.product.title %></td>
  <td class="item_price"><%= number_to_currency(line_item.total_price) %></td>
</tr>

Mục đích của đoạn code trên là gán thuộc tính id có giá trị là "current_item" vào thẻ <tr> nào đang hiển thị sản phẩm vừa được thêm vào.

Mỗi lần file partial này được gọi thì đầu tiên chúng ta kiểm tra xem biến @current_item được truyền qua có phải nil hay không, bởi vì file partial này còn được gọi từ nhiều nơi khác nữa mà biến @current_item không tồn tại. Tiếp theo chúng ta kiểm tra xem biến @currrent_item này có id giống với biến line_item đang được dùng để hiển thị hay không, vì trong một giỏ hàng có nhiều sản phẩm, nhưng sản phẩm vừa được thêm vào thì chỉ có một loại, và nếu trùng id thì chúng ta khai báo thẻ <tr>idcurrent_item, ngược lại thì không có.

Tiếp theo chúng ta sửa file create.js.erb trong thư mục app/views/carts như sau:

var content = "<%= escape_javascript(render(current_cart)) %>";
document.getElementById("cart").innerHTML = content;

$("#current_item").css({'background-color':'#88ff88'});
$("#current_item").animate({backgroundColor:'#114411'}, 1000 );

Chúng ta sử dụng jQuery để tạo hiệu ứng phát sáng màu nền rồi giảm dần trong 1 giây cho thẻ <tr> có thuộc tính idcurrent_item. Nếu bạn chưa từng làm việc với jQuery thì tìm hiểu thêm trên mạng, ở đây mình không giải thích.

Để có thể sử dụng thì chúng ta cần khai báo jQuery trong file application.html.erb như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Books Store</title> 
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>
  <%= stylesheet_link_tag 'application', media: 'all', 'data-turbolinks-track' => true %>
  <%= javascript_include_tag 'application', 'data-turbolinks-track' => true %>
  <%= csrf_meta_tags %>
</head>
<body id="store">
  <div id="banner">
    <%= image_tag("logo.png") %>
    <%= @page_title || "Books Store" %>
  </div>
  <div id="columns">
    <div id="side">
    <div id="cart"> 
      <%= render current_cart %>
    </div>
 
    <a href="#">Home</a><br />
    <a href="#">FAQ</a><br />
    <a href="#">News</a><br />
    <a href="#">Contact</a><br />
  </div>
  <div id="main">
    <%= yield %>
  </div>
  </div> 
</body>
</html>

Kết quả sẽ được như hình sau:

untitled

2 1 vote
Article Rating
Subscribe
Thông báo cho tôi qua email khi
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Kieu Thi Anh
Kieu Thi Anh
7 năm trước

Ad oi, co the require jquery de khong can khai bao thu vien trong file nua a. Trong rails co ho tro cai nay a.