Rust – Giá trị và kiểu dữ liệu

Rate this post

Các hằng số được khởi tạo luôn luôn có một giá trị, giá trị cũng có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, chẳng hạn giá trị 70 có kiểu số nguyên, giá trị 3.14 có kiểu số thực, kí tự z, q là kiểu kí tự… Bảng dưới đây tổng hợp các kiểu dữ liệu cơ bản của Rust:

TÊN Ý NGHĨA VÍ DỤ
u8 Số nguyên không dấu 8 bit 2017
u16 Số nguyên không dấu 16 bit 0x46
u32 Số nguyên không dấu 32 bit 0o106
u64 Số nguyên không dấu 64 bit 0b1000110
i8 Số nguyên có dấu 8 bit 1_000_000
i16 Số nguyên có dấu 16 bit -2823
i32 Số nguyên có dấu 32 bit
i64 Số nguyên có dấu 64 bit
f32 Số thực 32 bit 3.14
f64 Số thực 64 bit
bool Kiểu luận lí (đúng hoặc sai) true, false
char Kí tự a, b, c
&str Chuỗi kí tự theo định dạng Unicode UTF8 “phocode.com”

Ngoài ra trong Rust còn có một giá trị biểu diễn bằng cặp dấu ngoặc đơn như sau: (), giá trị này có nghĩa là “không có giá trị”. Lưu ý là giá trị () trong Rust không giống như kiểu null trong các ngôn ngữ khác.

Các kiểu số nguyên có thể được viết dưới nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn:

  • 2017: dạng hệ thập phân (hệ 10)
  • 0x46: hệ thập lục phân (hệ 16)
  • 0o106: hệ bát phân (hệ 8)
  • 0b1000101: hệ nhị phân (hệ 2)

Và có thể thêm dấu gạch ngang để ngăn cách các số 0 nhằm mục đích dễ đọc: 1_000_000

5 4 votes
Article Rating
Subscribe
Thông báo cho tôi qua email khi
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments