Rust – Hello World


Được đăng vào ngày 24/09/2017 | 2 bình luận

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình bằng Rust. File code Rust có phần mở rộng là .rs nên đầu tiên chúng ta tạo một file có tên hello_world.rs và gõ vào đoạn code sau:

fn main() {
println!("Hello World");
}

Tiếp theo chúng ta biên dịch file hello_world.rs này bằng cách mở command prompt (cmd) lên, chuyển thư mục hiện hành (bằng lệnh cd) đến thư mục chứa file hello_world.rs và gõ lệnh rustc hello_world.rs để biên dịch:

Lệnh rustc sẽ biên dịch và nếu biên dịch thành công thì tạo ra 2 file có tên hello_world.pdbhello_world.exe trên Windows hoặc hello_world trên Linux. Nếu có lỗi thì Rust sẽ báo lỗi biên dịch và không tạo 2 file trên.

Sau đó chúng ta có thể chạy bằng cách gõ tên file hello_world hoặc ./hello_world (trên Linux) là được:

Chúng ta sẽ nhận được kết quả là một dòng chữ “Hello World”. 

Nếu bạn đã từng làm việc với C/Java/C# thì bạn sẽ thấy đoạn code trên khá quen thuộc. Một chương trình viết bằng Rust bắt đầu chạy ở một điểm xuất phát có tên là hàm main(), tất cả mọi thứ nằm trong cặp dấu {} phía sau fn main() sẽ chạy trước:

fn main() {

}

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về hàm sau.

Bên trong hàm main() này chỉ có một dòng code duy nhất là println!("Hello World"); chuỗi “Hello World” được đặt bên trong một macro có tên println!(); lưu ý dấu chấm than ! ngay phía sau println cho biết đây là một macro chứ không phải một hàm, chúng ta sẽ tìm hiểu về macro sau, macro printlln!() có chức năng in chuỗi nằm bên trong nó ra màn hình console.

Được đăng vào ngày 24/09/2017

Bình luận (2)

Không cho phép ghi chú.