Rust – Tuple

Rate this post

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu Tuple.

Tuple là kiểu dữ liệu dạng danh sách nhưng khác với array và vector ở chỗ là chúng ta có thể lưu các phần tử với các kiểu dữ liệu khác nhau. Cú pháp để khởi tạo một tuple giống với cú pháp khởi tạo array, chỉ khác là ở đây chúng ta dùng cặp dấu ngoặc tròn thay cho cặp dấu ngoặc vuông, ví dụ:

fn main() {
let tup = ("phocode.com", 2017);
println!("{:?}", tup);
}

Bên trong tuple chúng ta có thể truyền các phần tử với các kiểu dữ liệu bất kì.

("phocode.com", 2017)

Tuple cũng lưu các phần tử theo chỉ số và bắt đầu từ 0, để lấy các phần tử theo chỉ số thì chúng ta dùng dấu chấm, ví dụ:

fn main() {
let tup = ("phocode.com", 2017);
println!("tup(1) = {}", tup.0); // tup(1) = phocode.com
println!("tup(2) = {}", tup.1); // tup(2) = 2017
}

Ngoài ra chúng ta có một kiểu cú pháp gán từng phần tử của tuple cho nhiều biến cùng một lúc như sau:

fn main() {
let tup = ("phocode.com", 2017);
let (name, year) = tup;
println!("name = {}", name);
println!("year = {}", year);
}

Ở đây chúng ta ghi danh sách tên các biến cần được gán và đưa vào trong cặp dấu ngoặc tròn (), mỗi biến cách nhau bằng dấu phẩy, rồi gán giá trị của tuple cho các biến này.

name = phocode.com
year = 2017

Chúng ta cũng có thể cho hàm trả về giá trị tuple như sau:

fn main() {
println!("{:?}", personal_info("Long", 24)); // ("Long", 24)
}

fn personal_info(name: &str, age: i32) -> (&str, i32) {
return (name, age);
}

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Thông báo cho tôi qua email khi
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments